Handels- en leveringsvoorwaarden Buy and Supply

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van producten op de site en op alle advertentie sites waar Buy and Supply adverteert, zoals vermeld op
www.buyandsupply.nl en op alle met Buy and Supply aangegane overeenkomsten.
1.2
Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.
1.3
Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
1.4
Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Buy and Supply is ingestemd.
1.5
Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en/of  advertentie sites van Buy and Supply en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract, van welke aard dan ook, met Buy and Supply is aangegaan of zal aangaan.
1.6
Buy and Supply is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
2.1
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3
Een aankoop van de klant wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- in het geval dat door Buy and Supply een op naam gestelde offerte is uitgebracht, moet deze door de klant bevestigd en door Buy and Supply retour ontvangen zijn.
2.4
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Buy and Supply herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Buy and Supply dit aan de klant mededelen binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.
2.5
Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de klant ten allen tijden voor desbetreffende klant.

Artikel 3. Prijzen
3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro´s.  Voor verzending naar landen buiten Nederland worden deze kosten verhaald op de klant.
3.2
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3
De klant is de prijs verschuldigd die Buy and Supply in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Buy and Supply worden gecorrigeerd.
3.4
Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Buy and Supply.
3.5
Prijzen van goederen die betrekking hebben tot eigendom van de klant en zijn afgesproken onderling tussen Buy and Supply en de klant deze worden ondertekend en vastgelegd op papier of digitaal, hierin is de administratie van Buy and Supply bindend.
3.6
Wijzigingen van prijzen die betrekking hebben op goederen die eigendom van de klant zijn moeten in overleg gaan met de klant en Buy and Supply en zullen getekend moeten worden voor akkoord.

Artikel 4. Betaling
4.1
Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging of plaats van afwikkeling of op een door Buy and Supply aangegeven rekening.
4.2
In het geval van buitenland betaling is het gebruik van IBAN en BIC codes verplicht. De bankkosten die voortvloeien uit het niet gebruik maken van de IBAN en BIC codes komen ten laste van de klant.
4.3
Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Buy and Supply heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betaling)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
4.4
In geval van niet-tijdige betaling is Buy and Supply bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4.5
Geleverde goederen blijven eigendom van Buy and Supply totdat volledige betaling gedaan is.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1
Overschrijving van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op een schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.2
Bij aankoop en na betaling door de koper wordt er een factuur inclusief 21% BTW van het totale aankoopbedrag per post verstuurd of bij de bestelling gevoegd.
5.3
Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Buy and Supply streeft ernaar vertragingen zo spoedig mogelijk telefonisch of per email aan de klant te melden.
5.4
Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip, of het adres van Buy and Supply.
5.5
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6. Annuleren en retourneren
6.1
Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de klant ten allen tijden voor de klant.
6.2
De reeds gemaakte kosten brengen wij in mindering op de reeds gedane betaling door de klant en we retourneren (terug betalen) dus nooit het volledige aankoopbedrag. Aan de annulering zelf zijn geen kosten verbonden.

6.3
De klant kan uiterlijk 7 werkdagen na levering een ongeopend, ongebruikt product retour zenden zonder opgaaf van redenen mits het product in de originele gesloten/gesealde en onbeschadigde verpakking retour gezonden wordt. Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde product, kunnen niet worden geretourneerd. Buy and Supply is gerechtigd een retour gezonden product te weigeren als het vermoeden bestaat dat het product geopend of gebruikt is of als de originele verpakking beschadigd is. Voor producten die Buy and Supply binnen bovenstaande periode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, voor eigen rekening, bij buy and Supply af te halen of de verzendvergoeding voor de retourzending over te maken op bankrekeningnummer 6329311.ten name van: Buy and Supply. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het eventueel terug te ontvangen bedrag wordt binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort.
6.5
Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1  
Buy and Supply is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Buy and Supply. Buy and Supply is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2
Indien Buy and Supply, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3
Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.4
De klant is verplicht Buy and Supply te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Buy and Supply mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

Artikel 8. Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Buy and Supply niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een             (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9. Aanpassingen van de opdracht
9.1
Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht als:
-er zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of;
-de uitvoering van de opdracht extra werkzaamheden cq. extra kosten vereisen.

9.2
Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als er zich relevante wijzigingen voordoen van (overheids) voorschriften of beschikkingen.

Artikel 10. Opslag van goederen
10.1
Alle goederen die worden opgeslagen door Buy and Supply in overleg met de klant vallen onder het eigen risico van de klant als het eigendom is van de klant.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Buy and Supply of overeenkomsten gesloten met Buy and Supply worden voorgelegd aan de bevoegde rechter door Buy and Supply te bepalen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 12. Diversen
12.1
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Buy and Supply, Peperstraat 13 5314 AL te Bruchem, of naar het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite.
12.3
Buy and Supply is telefonisch bereikbaar op 06-14526744
12.4
Buy and Supply streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden. Buy and Supply behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.